KONGRESS 2017

FREDAG 28 APRIL

Vägledning vaccination

Eva Netterlind

Folkhälsomyndigheten

Fredag 28 april, 08.00-08.40

Nya föreskrifter reglerar det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och därutöver finns rekommendationer om riskgruppsvaccinationer.

Utifrån dessa föreskrifter kommer en genomgång av den tillhörande vägledningen att ges. De allmänna principer vid vaccination beskrivs samt exempel på och riktlinjer för hur man kan tänka vid vaccination av de barn och ungdomar som inte har följt vaccinationsprogrammet och hur man planerar denna uppvaccination.

Fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsan

Daniel Berglind

Forskare, postdoc, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Fredag 28 april, kl.08.50-09.35  Spår 1

Aktiva barn är smarta barn

Föreläsningen beskriver prevalens av fysisk aktivitet och stillasittande hos barn i förskole- samt skolålder i Sverige samt övriga världen.

Därutöver beskrivs hur fysisk aktivitet påverkar barns kognitiva förmåga och hälsa samt prestation i skolan.

Slutligen ges konkreta exempel på hur man kostnadseffektivt implementerar mer fysisk aktivitet i skolan/samhället.

vad KAN den medicinska insatsen bidra med i elevhälsan?

Charlotte Friberg, Ledamot Riksföreningen för skolsköterskor, Medicinsk verksamhetschef AcadeMedia grundskolor 

& Christina Stenhammar, Ledamot Riksföreningen för skolsköterskor, Verksamhetschef Elevhälsans centrala enhet Uppsala kommun

Fredag 28 april, kl.08.50-09.35 Spår 2

Skollagen är tydlig, det finns ett klart och tydligt mål med alla ska i lagtexten. Målet är att skapa en skola där alla trivs, mår bra och eleverna uppnår kunskapskraven.

Medicinska insatsen i elevhälsan behöver vara nogsam med att utföra ett kvalitativt arbete utifrån det uppdrag insatsen har. De hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser som görs i skolan ska motsvara elevernas behov. En samlad elevhälsa har en specifik möjlighet att skapa förutsättningar för en god hälsa, förbättra tryggheten och stödja lärandet i skolan.

juridiken kring kränkande behandling

Caroline Dyrefors Grufman

Barn- och elevombudet

Fredag 28 april, 08.50-09.35 Ledare / Chef

Enligt lagstiftning, vilka rättigheter har eleverna och vilka skyldigheter har skolpersonal och huvudmannen angående kränkande behandling? Det handlar exempelvis om skyldigheten att utreda och vidta åtgärder, anmälningsplikten så fort skolpersonal får veta att något barn/elev anser sig utsatt och slutligen det förebyggande arbetet.

Hur kan vi skapa en tillgänglig skola för elever med funktionsnedsättning, från ledning och stimulans till extra anpassningar och särskilt stöd

Linda Petersson

Rådgivare, Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Fredag 28 april, kl.10.00-10.45  Spår 1

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i frågeställningen ”Hur kan skolan arbeta för att att skapa en mer tillgänglig lärmiljö?” Ett stöd för detta arbete kan vara det stödmaterial som Specialpedagogiska Skolmyndigheten har arbetat fram, Värderingsverktyg för en tillgänlig utbildning. Skolan kan använda värderingsverktyget för att bedöma hur tillgänglig lärmiljön är uitifrån den pedagogiska-, fysiska- och sociala lärmiljön. Föreläsningen kommer att ha fokus på att presentera tankarna bakom detta stödmaterial, som också blir en del i arbetet med ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.

" Jag kände mig blyg, glad och nyfiken." - sexualundervisning för unga nyanlända

Hans Olsson & Kerstin Isaxon

RFSU

Fredag 28 april, kl.10.00-10.45 Spår 2

 Vilka frågor har unga nyanlända om sexualitet, kärlek och relationer? Hur kan man arbeta med sex och samlevnad med målgruppen?

RFSU har i flera år arbetat med sexualundervisning på lättare svenska på HVB-hem och på språkintroduktion på gymnasiet, liksom med att utbilda personal och lärare. Seminariet tar upp frågor som unga nyanlända har och metoder för hur man kan arbeta med sexualitet, kropp och relationer.

 

Vi utgår från och presenterar RFSU:s pedagogiska material ”Sexualundervisning på lättare svenska”.

det finns inga omotiverade elever, det finns bara dåliga miljöer

Martin Foster

Leg. psykolog och fil. dr. i psykologi

Fredag 28 april, kl.10.55-11.40

Det är självklart att vissa barn har mindre lust att lära än andra. Alla som arbetar inom skolan kan med lätthet se en omotiverad elev framför sig. Frågan är bara vad som sker när man som vuxen börjar tänka på ett barn som omotiverat eller till och med lat. För tänker man ett steg till inser man snabbt att detta lata barn inte är lika omotiverat i alla sammanhang. Hur ska man göra för att oftare väcka det intresse och den lust som verkar titta fram ibland? Föreläsningen tar avstamp i aktuell forskning om hur olika sätt att kommunicera bidrar till mer eller mindre motivation hos elever. Hur ger man uppgifter för att stärka elevens inre motivation? Hur ger man feedback som stärker lusten att fortsätta lära? Hur peppar man elever som ofta misslyckas?

Bild - Mia Carlsson

nationellt Metodstöd - styrelsen

Agnetha Fredin, ordförande Riksföreningen för skolsköterskor

& Maria Kalingas Ruin, nationellt utvecklingsarbete för ökad kapacitet och jämlikhet, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL

Fredag 28 april, kl.13.00-13.15

I flesta kommuner och friskolor har skolsköterskan tillgång till en metodbok. Det råder dock en stor variationen i metodböckernas kvalitetoch det är resurskrävande att hålla materialet uppdaterat. SKL leder ett projekt med målsättningen att skapa ett nationellt stödmaterial för den samlade elevhälsan. Riksföreningen för skolsköterskor, Skolläkarföreningen, Sveriges Skolkuratorers Förening, Psykologförbundet (Psifos), SPSM, Socialstyrelsen samt Folkhälsomyndigheten ingår i projektgruppen. Föreläsarna kommer att delge dig information om den nationella metodboken och projektets status.

EMQ

Marina Lundqvist Örebro universitet

& Ylva Ståhl Jönköpings universitet

Fredag 28 april, 13.15-13.30

Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser (EMQ) presenterar en sammanfattning av nuläge och webbplatsen, www.emq.nu

I soffan kring Elevhälsa – Ett stöd för likvärdig utbildning

Daniel Berglind - Forskare, Karolinska institutet

Martin Foster - Psykolog

Julia Lindh - Förbundsordförande, Sveriges elevråd - SVEA 

Elisabeth Persson - Högskolan i Borås

Moderator: Annika Duckmark

Fredag 28 april, 13.50-14.30

I soffan kommer fokus vara elevhälsa och elevhälsans specifika möjlighet att stödja för en likvärdig utbildning. Varje elev ska ges möjlighet att nå utbildningens mål. Hur ska vi göra för att komma tillrätta med den ojämlikhet som finns i Sverige idag? Och hur gör vi för att den ska bli likvärdig för alla elever?

Den lyckliga pessimisten

Jan Bylund & Mattias Lundberg

Fredag 28 april, 14.30-15.25

Om optimist-maffian, självhjälpsböcker och hysterisk mindfulness. Trots positivt tänkande och fler lyckobringande mantran än någonsin är vi inte lyckliga hela tiden. Varför är det så? En underhållande föreställning som med lika delar psykologi och humor levererar träffsäkra analyser med hög igenkänningsfaktor!